Blog > Komentarze do wpisu

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

 

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

 

Efekty        Zarządzanie

 

 

Przebieg ewaluacji:


Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w naszym przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji.


Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji:

- o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach dzieci i w osiąganych przez nich rezultatach,

- o procesach zachodzących w placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w placówce, a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze placówki i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),

- o funkcjonowaniu placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami dzieci (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania),

- o zarządzaniu placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w placówce).

 

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-07-2013 - 19-07-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Barbara Dżugan, Jolanta Strzępek.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych).

 

Wnioski z ewaluacji:

1. Przedszkole wspiera rozwój dzieci poprzez stosowanie metod aktywizujących, prowadzenie zajęć dodatkowych i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Placówka stwarza warunki do rozwijania zainteresowań wychowanków, którzy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym społeczności lokalnej.

3. W przedszkolu dokonuje się analizy osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, a wnioski z analizy są wdrażane i przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci.

4. Praca wychowawcza i współpraca z rodzicami wpływają na kształtowanie właściwych zachowań i pożądanych postaw dzieci.

5. Nauczyciele wspólnie realizują różne przedsięwzięcia i zadania, a także rozwiązują pojawiające się problemy i poddają analizie uzyskiwane efekty

6. Dyrektor sprawnie zarządza placówką i wyzwala kreatywność pracowników, co sprzyja pracy zespołowej nauczycieli i ma wpływ na jakość wdrażanych rozwiązań.

7. Warunki lokalowe oraz podejmowane działania w zakresie modernizacji bazy i wzbogacania wyposażenia przedszkola umożliwiają realizację podstawy programowej oraz przyjętych programów wychowania przedszkolnego.

 

PODSUMOWANIEWymaganie

Poziom spełniania wymagania

Obszar: Efekty

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

B

Dzieci są aktywne

B

Respektowane są normy społeczne

B

Obszar: Zarządzanie

 

Funkcjonuje współpraca w zespołach

B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

B

Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

B 

CAŁOŚĆ RAPORTU DO WGLĄDU WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZNAJDUJE SIĘ W KANCELARII NASZEJ PLACÓWKI.czwartek, 29 sierpnia 2013, przedszkole_2

Polecane wpisy

  • WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ ZGODNEJ Z RODO

    Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO przetwarzanie na podstawie zgody Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67

  • PRZEDSZKOLAKI W "BAJKOWYM OGRODZIE"

    W minionym tygodniu dzieci z gr. II „Motyle” oraz IV „Muzykanci” udały się na wycieczkę do „Bajkowego ogrodu” w Golcowej 

  • DZIEŃ DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU!

    Dnia 1 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka, a w Naszym Przedszkolu dzień ten uczciliśmy dnia 6 czerwca, kiedy to nasi podopieczni spotkali się w

stat4u